Bộ lọc tìm kiếm​
Estromineral Ý (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Janumet 50mg/850mg MSD(H/28v) Date 09/2025
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 7 viên
4.5
Diamicron Mr Gliclazide 60mg Servier Pháp (H/30v)
#Vui_tết
Hôp 2 vỉ x 15 viên
4.5
Lipanthyl NT Fenofibrate 145mg Abbott (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Avodart Dutasterid 0.5mg GSK (H/30v) date 10/2025
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm
4.5
Glucophage XR Metformin 500 Merck (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 4 vỉ x 15 viên nén phóng thích kéo dài
4.5
Amiyu Granules 2.5g Nhật Bản (H/30g/2.5g)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 2,5g
4.5
Panfor Sr Metformin 1000mg Mega (H/100v)
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
4.5
Tế Sinh Thận Khí Hoàn Hoa Việt (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 10 viên hoàn mềm
4.5
Forxiga Dapagliflozin 10mg Astrazeneca (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Verospiron Spironolactone 50mg Gedeon Richter Hunggary (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Fenosup Lidose Fenofibrat 160mg Hyphens (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5