Zensalbu salbutamol 2.5mg/2.5ml CPC1 Hà Nội (H/10o/2.5ml) ( Ventolin nội )

Hộp 10 ống x 2.5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Sản phẩm liên quan