Troysar Am Troikaa Ấn Độ (H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Ấn Độ

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Losartan 50 mg

  Amlodipine 5 mg

  Sản phẩm liên quan