Acemuc Acetylcysteine 200mg Sanofi (H/30v)

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Acetylcystein 200mg

  Aspartame

  Sản phẩm liên quan