Coje Cảm Cúm Siro TW3 (Lọ/75ml) Date 09/2025

Lọ 75ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Guaifenesin

  Dextromethorphan 75mg